Prejsť na hlavný obsah
Register transparentnosti

Štruktúra

Register transparentnosti riadi jeho správna rada a sekretariát. Týmito orgánmi a ich povinnosťami sa zaoberajú články 7 a 8 medziinštitucionálnej dohody.

Správna rada

Správna rada dozerá na celkové vykonávanie dohody o registri transparentnosti.

Zodpovedá za:

 • určovanie nových požiadaviek,
 • určovanie priorít,
 • prijímanie výročných správ o činnosti registra,
 • dohľad nad prácou sekretariátu.

Zaregistrované subjekty môžu po vyšetrovaní požiadať správnu radu o preskúmanie opatrení prijatých sekretariátom. Okrem toho môžu inštitúcie EÚ a krajiny EÚ oznámiť správnej rade podmienenosť styku s nimi alebo doplňujúce opatrenia týkajúce sa transparentnosti, ktoré zavádzajú, a požiadať o ich zverejnenie na tomto webovom sídle.

Správnu radu tvoria generálni tajomníci Parlamentu, Rady a Komisie. Stretávajú sa najmenej raz ročne a každý generálny tajomník jej predsedá počas jedného roka.

 • Parlament jej predsedal v roku 2022.
 • Rada jej predsedala v roku 2023.
 • Komisia jej predsedá v roku 2024.

Dokumenty:

Sekretariát

Sekretariát je zodpovedný za každodenné riadenie registra transparentnosti. Tvoria ho zamestnanci Parlamentu, Rady a Komisie. Pracuje pod dohľadom koordinátora, ktorý ho zastupuje v správnej rade a na verejných podujatiach. V roku 2024 ako koordinátor pôsobí vedúci oddelenia zodpovedného za transparentnosť na Generálnom sekretariáte Rady.

Sekretariát:

 • poskytuje zástupcom záujmových skupín usmernenia týkajúce sa procesu registrácie,
 • monitoruje oprávnenosť žiadateľov a zaregistrovaných subjektov,
 • zabezpečuje kvalitu informácií zapísaných v registri,
 • vybavuje sťažnosti týkajúce sa nedodržiavania kódexu správania zaregistrovanými subjektmi,
 • vypracúva výročnú správu,
 • zvyšuje informovanosť o registri.