Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Μητρώο Διαφάνειας

Διακυβέρνηση

Δομή

Το Μητρώο Διαφάνειας διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο και τη Γραμματεία. Τα άρθρα 7 και 8 της διοργανικής συμφωνίας καθορίζουν τα εν λόγω όργανα και τις αρμοδιότητές τους.

Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο επιβλέπει τη συνολική εφαρμογή του Μητρώου Διαφάνειας.

Είναι υπεύθυνο για:

 • τον προσδιορισμό νέων απαιτήσεων·
 • τον καθορισμό προτεραιοτήτων·
 • την έγκριση της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων του Μητρώου·
 • την εποπτεία των εργασιών της Γραμματείας.

Έπειτα από έρευνα, οι εγγεγραμμένοι μπορούν να ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο να επανεξετάσει μέτρα που έλαβε η Γραμματεία. Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι χώρες της ΕΕ μπορούν να κοινοποιούν στο διοικητικό συμβούλιο τις προϋποθέσεις σχετικά με την επικοινωνία μαζί τους ή τα συμπληρωματικά μέτρα διαφάνειας που θεσπίζουν και να ζητούν τη δημοσίευσή τους στον παρόντα ιστότοπο.

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους/τις Γενικούς/-ές Γραμματείς του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά ετησίως και κάθε Γενικός/-ή Γραμματέας ασκεί την προεδρία για ένα έτος.

 • Το 2022 την προεδρία άσκησε το Κοινοβούλιο.
 • Το 2023 την προεδρία άσκησε το Συμβούλιο.
 • Το 2024 την προεδρία ασκεί η Επιτροπή.

Έγγραφα:

Γραμματεία

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση του Μητρώου Διαφάνειας. Συγκροτείται από προσωπικό του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ένας συντονιστής επιβλέπει τη Γραμματεία και την εκπροσωπεί στο διοικητικό συμβούλιο και στις δημόσιες εκδηλώσεις. Το 2024, συντονιστής είναι ο προϊστάμενος της μονάδας που είναι αρμόδια για τη διαφάνεια στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Η Γραμματεία:

 • παρέχει καθοδήγηση στους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής·
 • παρακολουθεί την επιλεξιμότητα των αιτούντων και των εγγεγραμμένων·
 • διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες του Μητρώου είναι υψηλής ποιότητας·
 • χειρίζεται τις καταγγελίες περί μη τήρησης του κώδικα δεοντολογίας από τους εγγεγραμμένους·
 • καταρτίζει την ετήσια έκθεση·
 • ενημερώνει το κοινό σχετικά με το Μητρώο.