Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
1 of 3
Μητρώο Διαφάνειας

Αρχική σελίδα

   

Ανοικτός διάλογος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργούν με ανοικτό και διαφανή τρόπο στον τακτικό τους διάλογο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και την κοινωνία των πολιτών.

Τα εν λόγω θεσμικά όργανα της ΕΕ αλληλεπιδρούν με ευρύ φάσμα οργανώσεων και ομάδων οι οποίες εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Πρόκειται για ένα νόμιμο και αναγκαίο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, το οποίο εξασφαλίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ανοικτή, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή άσκηση του δημόσιου ελέγχου και η λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προς τους Ευρωπαίους πολίτες.

Όσο πιο ανοικτή είναι η διαδικασία, τόσο ευκολότερα διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση από όλες τις ομάδες συμφερόντων και αποφεύγεται η άσκηση αδικαιολόγητων πιέσεων ή η προνομιακή πρόσβαση ορισμένων μερών σε πληροφορίες ή σε φορείς λήψης αποφάσεων.

Οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το Μητρώο καθορίζονται σε διοργανική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

 

Πιο πρόσφατα εγγεγραμμένοι:

Ονομασία Ημερομηνία εγγραφής
   

Ειδήσεις