Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Μητρώο Διαφάνειας

Νομικές παραπομπές και προστασία δεδομένων

Κώδικας δεοντολογίας

Οι αιτούντες μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν ορισμένες αρχές δεοντολογίας και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της εργασίας τους που αφορά εκπροσώπηση συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Οι αρχές αυτές καθορίζονται σε κώδικα δεοντολογίας που προσαρτάται στη διοργανική συμφωνία και συνοψίζονται παρακάτω.

-----

Οι εγγεγραμμένοι πρέπει:

α) να δηλώνουν πάντοτε, στο πλαίσιο των σχέσεών τους με οποιοδήποτε θεσμικό όργανο της ΕΕ, το όνομα και τον αριθμό καταχώρισης, και να αναφέρουν τις οργανώσεις για τις οποίες εργάζονται ή τις οποίες εκπροσωπούν·

β) να δηλώνουν τα συμφέροντα και τους στόχους που προωθούν, και να προσδιορίζουν τους πελάτες ή τα μέλη που εκπροσωπούν, καθώς και, κατά περίπτωση, τον αριθμό καταχώρισής τους·

γ) να μην (επιχειρούν να) αποσπούν πληροφορίες ή αποφάσεις με ανέντιμο τρόπο, ή ασκώντας αθέμιτη πίεση, επιδεικνύοντας ανάρμοστη συμπεριφορά ή χρησιμοποιώντας προσβλητικό λόγο·

δ) να μην κάνουν κατάχρηση της εγγραφής τους για εμπορικά οφέλη ούτε να στρεβλώνουν ή να παρουσιάζουν με παραπλανητικό τρόπο το αποτέλεσμα της εγγραφής·

ε) να μην προσβάλλουν τη φήμη του Μητρώου ούτε να προκαλούν βλάβη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή να χρησιμοποιούν τα λογότυπά τους χωρίς ρητή άδεια·

στ) να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν κατά την εγγραφή τους είναι πλήρεις, επικαιροποιημένες, ακριβείς και μη παραπλανητικές, και να συμφωνούν με τη δημοσιοποίηση τους·

ζ) να ακολουθούν τους σχετικούς κανόνες, κώδικες και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπιστεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

η) να μην προτρέπουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους επιτρόπους ή το προσωπικό της ΕΕ να παραβαίνουν τους κανόνες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που τους διέπουν·

θ) εάν απασχολούν πρώην μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρόπους ή υπαλλήλους της ΕΕ, να τηρούν τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και τους κανόνες από τους οποίους δεσμεύονται τα πρόσωπα αυτά μετά την αποχώρησή τους από το εκάστοτε θεσμικό όργανο, με σκοπό την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων·

ι) στο πλαίσιο σχέσης πελάτη – ενδιάμεσου φορέα, να διασφαλίζουν:

     i) ότι όλα τα μέρη είναι εγγεγραμμένα·

     ii) ότι δημοσιεύονται οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω σχέση·

ια) να διασφαλίζουν ότι, όταν αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα εκπροσώπησης σε τρίτους που δεν είναι εγγεγραμμένοι, αυτοί τηρούν δεοντολογικά πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που ισχύουν για τους εγγεγραμμένους·

ιβ) να υποβάλλουν στη Γραμματεία, εφόσον τους ζητηθεί, δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητά τους και την ακρίβεια των υποβληθεισών πληροφοριών και να συνεργάζονται με τη Γραμματεία κατά τρόπο ειλικρινή και εποικοδομητικό·

ιγ) να αποδέχονται το ενδεχόμενο να αποτελέσουν αντικείμενο διαδικασίας έρευνας και να υπαχθούν σε άλλα μέτρα που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

ιδ) να διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοί τους που συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκπροσώπησης ενημερώνονται σχετικά με την υποχρέωσή τους να τηρούν τον παρόντα κώδικα·

ιε) να ενημερώνουν τους πελάτες ή τα μέλη που εκπροσωπούν σχετικά με την υποχρέωσή τους να τηρούν τον παρόντα κώδικα· 

ιστ) να τηρούν τις ειδικές διατάξεις και ρυθμίσεις που έχουν θεσπίσει τα υπογράφοντα θεσμικά όργανα στον τομέα της πρόσβασης και της ασφάλειας και να μην παρακωλύουν την εφαρμογή τους.

-----

Για να κοινοποιήσετε στη Γραμματεία τυχόν παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας από εγγεγραμμένο, χρησιμοποιήστε το έντυπο υποβολής καταγγελιών στη σχετική ιστοσελίδα.

Προστασία δεδομένων

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα8 Ιουνίου 2023
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ