Направо към основното съдържание
Регистър за прозрачност

Правна уредба и защита на данните

Кодекс за поведение

Заявителите имат право да бъдат вписани в Регистъра за прозрачност, ако спазват определени етични и поведенчески принципи, когато извършват дейности по представителство на интереси пред институциите на ЕС.

Тези принципи са посочени в кодекс за поведение, приложен към Междуинституционалното споразумение, и са обобщени по-долу.

-----

Регистрантите трябва:

а) в отношенията си с която и да е институция на ЕС винаги да се идентифицират по име и регистрационен номер и да посочват организациите, за които работят или които представляват;

б) да декларират интересите и целите, които насърчават, и да посочват клиентите или членовете, които представляват, както и техните регистрационни номера (когато е приложимо);

в) да не (се опитват да) получават информация или решения непочтено или чрез неправомерен натиск, неправомерно поведение или обиден език;

г) да не злоупотребяват с регистрацията си с търговска цел, като не изопачават или представят погрешно последиците от регистрацията;

д) да не накърняват репутацията на регистъра или да не причиняват вреди на институциите на ЕС, нито да използват техните логотипи без изрично разрешение;

е) да гарантират, че информацията, която предоставят при регистрацията, е пълна, актуална, точна и неподвеждаща, и да дадат съгласие тя да бъде оповестена публично;

ж) да спазват съответните правила, кодекси и насоки, установени от институциите на ЕС;

з) да не склоняват членове на Европейския парламент, комисари или служители на институциите на ЕС да нарушават правилата и стандартите за поведение, приложими към тях;

и) в случай че наемат на работа бивши членове на Европейския парламент, комисари или служители на институциите на ЕС, да спазват изискванията и правилата за поверителност, приложими за тези лица след напускане на съответната институция, с цел предотвратяване на конфликт на интереси;

й) когато са ангажирани във взаимоотношение между клиент и посредник:

     i) да гарантират, че всички страни са регистрирани,

     ii) да гарантират публикуването на съответната информация относно взаимоотношението;

к) когато за целите на представителство възлагат определени задачи на трети страни, които не са регистрирани, да гарантират, че тези страни спазват етични стандарти, равностойни на тези, които се прилагат за регистрантите;

л) да представят на секретариата, при поискване, удостоверителни документи, доказващи тяхната допустимост и точността на предоставената информация, като сътрудничат лоялно и конструктивно със секретариата;

м) да потвърдят, че могат да бъдат обект на процедурите по разследване и другите мерки, предвидени в приложение III;

н) да гарантират, че всички техни служители, участващи в дейностите по представителство, са информирани за ангажимента им да спазват този кодекс;

о) да информират клиентите или членовете, които представляват, за ангажимента си да спазват този кодекс; 

п) да спазват специфичния достъп и правилата и договореностите за сигурност, установени от институциите, подписали споразумението, и да избягват възпрепятстването им.

-----

За да уведомите секретариата за нарушение на кодекса от страна на регистрант, моля, използвайте формуляра на страницата за жалби.