Gå til hovedindholdet
åbenhedsregistret

Retsgrundlag og databeskyttelse

Adfærdskodeks

Ansøgerne kan blive optaget i åbenhedsregistret, hvis de lever op til visse etiske og adfærdsmæssige principper i forbindelse med deres interesserepræsentationsarbejde over for EU-institutionerne.

Disse principper er fastlagt i en adfærdskodeks, der findes som bilag til den interinstitutionelle aftale og er opsummeret nedenfor.

-----

De registrerede:

a) skal i deres forbindelser med en EU-institution altid angive deres navn og registreringsnummer og fortælle, hvilke(n) organisation(er) de arbejder for eller repræsenterer

b) skal oplyse de interesser og mål, de fremmer, og angive hvilke klienter eller medlemmer, de repræsenterer, samt, hvor det er relevant, disse klienters eller medlemmers registreringsnummer

c) må ikke på uhæderlig vis, ved hjælp af upassende pres eller med utilbørlig optræden eller utilbørligt sprog forsøge at indhente information eller påvirke beslutninger

d) må ikke misbruge deres registrering for at opnå kommerciel gevinst eller fordreje eller forvanske effekten af registreringen

e) må ikke skade registrets omdømme, forårsage forringelser for EU-institutionerne eller anvende deres logoer uden udtrykkelig tilladelse

f) skal sikre, at de oplysninger, de angiver ved registreringen, er fyldestgørende, opdaterede, korrekte og ikke vildledende, og acceptere, at de offentliggøres

g) skal følge de regler, kodekser og retningslinjer, der er fastsat af EU-institutionerne

h) må ikke tilskynde MEP'er, kommissærer eller EU-medarbejdere til at overtræde de regler og adfærdsnormer, der gælder for dem

i) skal, hvis de ansætter tidligere MEP'er, kommissærer eller EU-medarbejdere, overholde de fortrolighedskrav og -regler, som de er bundet af, efter at de har forladt deres institution, for at forhindre interessekonflikter

j) skal, hvis der er tale om et klient-mellemmand-forhold:

     (i) sikre, at alle parter er registreret

     (ii) sikre, at de relevante informationer om forholdet offentliggøres

k) hvis de outsourcer visse repræsentationsopgaver til tredjeparter, der ikke er registreret, skal de sikre, at disse lever op til etiske standarder, der svarer til dem, der gælder for registrerede

l) skal, hvis de anmodes om det, give sekretariatet understøttende materiale, der viser, at de er berettigede til optagelse i registret, og at de indsendte informationer er korrekte, og de skal samarbejde oprigtigt og konstruktivt med sekretariatet

m) skal anerkende, at de kan underkastes de undersøgelser og foranstaltninger, der er fastsat i bilag III

n) skal sikre, at alle deres medarbejdere, der beskæftiger sig med repræsentationsaktiviteter, bliver informeret om deres forpligtelse som registrerede til at overholde denne adfærdskodeks

o) informere de klienter eller medlemmer, de repræsenterer, om deres forpligtelse til at overholde denne kodeks 

p) skal respektere, og undgå at hindre, de særlige adgangs- og sikkerhedsregler og -ordninger, som de underskrivende institutioner har indført.

-----

Hvis du vil informere sekretariatet om, at en registreret har overtrådt kodeksen, skal du benytte formularen på klagewebsiden.

Databeskyttelse

Generelle publikationer8. juni 2023
Joint data protection notice - Transparency Register