Ugrás a fő tartalomra
átláthatósági nyilvántartás

Jogi háttér és adatvédelem

Magatartási kódex

A kérelmezőket akkor lehet felvenni az átláthatósági nyilvántartásba, ha az uniós intézményekkel folytatott érdekképviseleti munkájuk során betartanak bizonyos etikai és magatartási elveket.

Az elveket a magatartási kódex – az intézményközi megállapodás melléklete – határozza meg. Ezek az elvek a következőképpen foglalhatók össze:

-----

A nyilvántartottaknak:

a) az uniós intézmények bármelyikével történő kapcsolattartás során mindig azonosítaniuk kell magukat névvel és nyilvántartási számmal, és közölniük kell, mely szervezet(ek)nek dolgoznak, illetve mely szervezet(ek)et képviselik;

b) nyilatkozniuk kell az általuk előmozdítani kívánt érdekekről és célokról, és – adott esetben nyilvántartási számmal együtt – meg kell adniuk, kik azok az ügyfelek és tagok, akiknek a képviseletében eljárnak;

c) nem szerezhetnek be információt és nem léphetnek fel valamely döntés meghozatala érdekében tisztességtelen módon, sem úgy, hogy indokolatlanul nyomást gyakorolnak másokra, nem helyénvaló viselkedést tanúsítanak, vagy sértő nyelvezetet használnak;

d) nem élhetnek vissza a nyilvántartásba vételükkel kereskedelmi haszonszerzés céljából, illetve nem torzíthatják vagy mutathatják be megtévesztően a nyilvántartásba vétel hatását;

e) nem ronthatják a nyilvántartás jó hírnevét, nem okozhatnak kárt az uniós intézményeknek, és nem használhatják az intézmények logóit, ha erre nincs kifejezett engedélyük;

f) gondoskodniuk kell arról, hogy nyilvántartásba vételkor olyan információkat adjanak meg, amelyek teljesek, naprakészek, pontosak és nem félrevezetők, továbbá hozzá kell járulniuk ezen információk nyilvánosságra hozatalához;

g) be kell tartaniuk az uniós intézmények által kidolgozott vonatkozó szabályokban, kódexekben és iránymutatásokban foglaltakat;

h) nem kísérelhetik meg rávenni az európai parlamenti képviselőket, a biztosokat és az uniós alkalmazottakat arra, hogy megsértsék a rájuk vonatkozó szabályokat és magatartási normákat;

i) ha olyan személyeket foglalkoztatnak, akik korábban európai parlamenti képviselők, uniós biztosok vagy uniós alkalmazottak voltak, az összeférhetetlenség megelőzése érdekében be kell tartaniuk azokat a titoktartási követelményeket és szabályokat, amelyek az uniós munkaviszony megszűntét követően kötelezőek az érintettekre nézve;

j) ügyfél-közvetítő kapcsolatban eljárva:

     i. gondoskodniuk kell az összes fél nyilvántartásba vételéről;

     ii. gondoskodniuk kell a nyilvántartásba vett kapcsolatra vonatkozó lényeges információk közzétételéről;

k) ha bizonyos érdekképviseleti feladatokat kiszerveznek olyan harmadik feleknek, akik nincsenek nyilvántartásba véve, gondoskodniuk kell arról, hogy a harmadik felek eleget tegyenek bizonyos – a nyilvántartottakra vonatkozó előírásokkal egyenértékű – normáknak;

l) kérésre be kell mutatniuk a titkárságnak olyan dokumentumokat, amelyek alátámasztják a jogosultságukat és a benyújtott információk pontosságát, és korrektül és konstruktívan együtt kell működniük a titkársággal;

m) tudomásul kell venniük, hogy a III. mellékletben foglalt vizsgálati eljárások és más intézkedések hatálya alá tartoznak;

n) tájékoztatniuk kell az érdekképviseleti tevékenységekben részt vevő alkalmazottaik mindegyikét arról, miszerint nyilvántartottként vállalták, hogy betartják a kódexben foglaltakat;

o) tájékoztatniuk kell az általuk képviselt ügyfeleket és tagokat arról, hogy vállalták a kódexben foglaltak betartását; 

p) az aláíró intézmények által bevezetett speciális hozzáférési és biztonsági szabályok szerint kell eljárniuk, én nem akadályozhatják ezeknek a szabályoknak és előírásoknak az érvényesülését.

-----

Ha Ön azt tapasztalja, hogy a nyilvántartottak valamelyike megszegi a kódexben foglaltakat, erről a panaszbejelentő űrlap kitöltése és benyújtása révén értesítheti a titkárságot.

Adatvédelem