Gå direkt till innehållet
öppenhetsregistret

Rättsliga hänvisningar och uppgiftsskydd

Uppförandekoden

För att kunna bli registrerad i öppenhetsregistret måste de sökande följa vissa principer för etik och uppförande när de arbetar med intressebevakning i EU-institutionerna.

Principerna finns i en uppförandekod i en bilaga till det interinstitutionella avtalet och sammanfattas nedan.

-----

De registrerade ska

a) i sina förbindelser med en EU-institution alltid identifiera sig med namn och registreringsnummer och uppge den eller de enheter de arbetar för eller företräder

b) uppge vilka intressen och mål de arbetar för, samt uppge vilka klienter eller medlemmar de företräder och i tillämpliga fall uppge deras registreringsnummer

c) inte skaffa sig eller försöka skaffa sig information eller beslut på ett oärligt sätt eller genom att utöva otillbörliga påtryckningar, bete sig olämpligt eller använda ett kränkande språk

d) inte missbruka sin registrering för kommersiell vinst eller förvränga eller ge en missvisande bild av vad registreringen innebär

e) inte skada registrets anseende eller EU-institutionernas anseende eller använda deras logotyper utan uttryckligt tillstånd

f) svara för att de uppgifter de lämnar vid registreringen är fullständiga, aktuella, korrekta och inte vilseledande och ge sitt samtycke till att uppgifterna görs tillgängliga för allmänheten

g) respektera relevanta regler, uppförandekoder och riktlinjer som fastställs av EU-institutionerna

h) inte försöka förmå ledamöter av Europaparlamentet, kommissionärer eller EU-personal att bryta mot de regler och uppförandenormer som gäller för dem

i) om de anställer före detta ledamöter av Europaparlamentet, kommissionärer eller EU-personal, rätta sig efter kraven på sekretess och de regler som dessa personer är bundna av efter att ha lämnat sina respektive institutioner, för att förebygga intressekonflikter

j) om de är involverade i ett klient-mellanhands-förhållande:

     i) se till att alla parter är registrerade

     ii) säkerställa att relevanta uppgifter om förhållandet offentliggörs

k) när de lägger ut vissa uppgifter på tredje parter som inte är registrerade, se till att sådana parter följer etiska normer som åtminstone motsvarar de normer som gäller för registrerade

l) på begäran överlämna underlag till sekretariatet som styrker deras rätt att vara införda i registret och visar att de uppgifter de lämnat är korrekta, samt samarbeta lojalt och konstruktivt med sekretariatet

m) godkänna att de kan bli föremål för utredning och andra åtgärder enligt bilaga III

n) säkerställa att deras anställda som deltar i intressebevakning känner till sin skyldighet som registrerade att följa denna uppförandekod

o) informera klienter eller medlemmar som de företräder om deras skyldighet som registrerade att följa denna uppförandekod 

p) respektera, och inte försvåra tillämpningen av, de specifika regler och rutiner för tillträde och säkerhet som fastställts av de undertecknande institutionerna.

-----

Om du vill anmäla till sekretariatet att en registrerad kan ha brutit mot uppförandekoden ska du använda klagomålsformuläret.

Uppgiftsskydd