Direct naar de inhoud
Transparantieregister

Verwijzingen naar wetgeving en gegevensbescherming

Gedragscode

Aanvragers komen in aanmerking voor inschrijving in het transparantieregister als zij bepaalde beginselen qua ethiek en gedrag volgen tijdens hun belangenbehartiging bij de EU-instellingen.

Deze beginselen zijn vastgelegd in een aan het interinstitutioneel akkoord gehechte gedragscode, die hieronder wordt samengevat.

-----

Inschrijvers moeten zich houden aan het volgende:

a) in hun betrekkingen met een EU-instelling zich altijd identificeren met naam en registratienummer en aangeven voor welke organisatie(s) zij werken of welke zij vertegenwoordigen

b) vermelden welke belangen zij behartigen en welke doeleinden zij nastreven, en tevens welke cliënten of leden zij vertegenwoordigen, evenals het eventuele registratienummer van die cliënten of leden

c) informatie of beslissingen niet op een oneerlijke manier of met ongepaste druk, ongepast gedrag of beledigend taalgebruik (trachten te) verkrijgen

d) geen misbruik maken van hun inschrijving voor commerciële doeleinden en geen verstoord of verkeerd beeld van de gevolgen van inschrijving geven

e) de reputatie van het register of de instellingen van de Unie niet schaden, en de logo’s daarvan niet gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming

f) ervoor zorgen dat de informatie die zij bij de registratie verstrekken volledig, actueel, nauwkeurig en niet misleidend is, en ermee instemmen dat deze openbaar wordt gemaakt

g) de betrokken regels, codes en richtsnoeren van de EU-instellingen volgen

h) EP-leden, commissarissen of EU-personeel niet aanzetten tot schending van de gedragsregels en -normen die op hen van toepassing zijn

i) indien zij voormalige leden van het Europees Parlement, commissarissen of EU-personeel in dienst nemen, de vertrouwelijkheidsvereisten en -regels naleven waaraan dezen na het verlaten van hun instelling gebonden zijn om belangenconflicten te voorkomen

j) indien er sprake is van een relatie cliënt-tussenpersoon:

     I) ervoor zorgen dat alle partijen geregistreerd zijn

     II) ervoor zorgen dat de relevante gegevens over de relatie worden bekendgemaakt

k) wanneer zij bepaalde representatietaken uitbesteden aan derden die niet geregistreerd zijn, ervoor zorgen dat zij ethische normen volgen die gelijkwaardig zijn aan die welke voor inschrijvers gelden

l) op verzoek bij het secretariaat bewijsstukken indienen waaruit blijkt dat zij in aanmerking komen voor inschrijving en dat de verstrekte gegevens juist zijn, en op loyale en constructieve wijze samenwerken met het secretariaat

m) erkennen dat zij aan onderzoeksprocedures en aan de in bijlage III vermelde maatregelen kunnen worden onderworpen

n) ervoor zorgen dat hun werknemers die betrokken zijn bij belangenbehartiging, in kennis worden gesteld van hun verplichting om deze gedragscode in acht te nemen

o) de cliënten of leden die zij vertegenwoordigen in kennis stellen van hun verplichting deze code in acht te nemen 

p) de door de ondertekenende instellingen vastgestelde specifieke voorschriften en regels inzake toegang en veiligheid eerbiedigen en niet belemmeren

-----

Wilt u het secretariaat in kennis stellen van een inbreuk op de gedragscode door een inschrijver, gelieve dan het formulier te gebruiken op de webpagina over klachten.

Gegevensbescherming