Glavni sadržaj
Registar transparentnosti

Pravna osnova i zaštita podataka

Kodeks ponašanja

Podnositelji zahtjeva mogu se upisati u registar transparentnosti ako kao predstavnici interesnih skupina tijekom suradnje s institucijama EU-a poštuju određena etička načela i načela ponašanja.

Ta su načela utvrđena u kodeksu ponašanja u prilogu Međuinstitucijskom sporazumu, a sažeto su navedena u nastavku.

-----

Registrirani subjekti:

(a) u odnosima s bilo kojom institucijom EU-a uvijek se identificiraju navodeći svoje ime i broj upisa u registar te imena organizacija za koje rade ili koje predstavljaju

(b) prijavljuju interese i ciljeve koje promiču te navode klijente ili članove koje zastupaju i, prema potrebi, njihov broj upisa u registar

(c) ne (pokušavaju) dobiti informacije ili odluke na nepošten način, ili pribjegavajući nedopuštenom pritisku, neprimjerenom ponašanju ili uvredljivom jeziku

(d) ne zloupotrebljavaju svoj upis u registar radi stjecanja komercijalne dobiti niti iskrivljavaju ili lažno predstavljaju učinak upisa u registar

(e) ne nanose štetu ugledu registra ni institucijama Unije niti koriste njihove logotipove bez izričitog odobrenja

(f) osiguravaju da su informacije koje navode pri upisu u registar potpune, ažurirane, točne i da ne dovode u zabludu te pristaju na njihovu objavu

(g) poštuju relevantna pravila, kodekse i smjernice koje su utvrdile institucije EU-a

(h) ne potiču zastupnike u Europskom parlamentu, povjerenike ili osoblje EU-a da krše pravila i standarde ponašanja koji se na njih primjenjuju

(i) ako zapošljavaju bivše zastupnike u Europskom parlamentu, povjerenike ili osoblje EU-a, poštuju zahtjeve i pravila o povjerljivosti koja su te osobe obvezne poštovati nakon napuštanja svoje institucije radi sprečavanja sukoba interesa

(j) ako su u odnosu klijenta i posrednika:

     i. osiguravaju da su sve stranke upisane u registar

     ii. osiguravaju objavu relevantnih informacija o odnosu

(k) ako određene zadatke predstavljanja eksternaliziraju trećim stranama koje nisu upisane u registar, osiguravaju da se te osobe pridržavaju etičkih standarda koji su ekvivalentni onima koji se primjenjuju na registrirane subjekte

(l) dostavljaju Tajništvu, ako ono to zatraži, popratni materijal koji potvrđuje njihovu prihvatljivost i točnost dostavljenih informacija te iskreno i konstruktivno surađuju s Tajništvom

(m) primaju na znanje da se protiv njih mogu pokrenuti istražni postupci i, ako je to primjenjivo, primijeniti mjere predviđene u Prilogu III.

(n) informiraju sve svoje zaposlenike koji sudjeluju u aktivnostima predstavljanja o svojoj obvezi pridržavanja kodeksa ponašanja

(o) obavješćuju klijente ili članove koje zastupaju o njihovoj obvezi pridržavanja kodeksa ponašanja 

(p) poštuju posebna pravila i aranžmane u vezi s pristupom i sigurnosti koje su utvrdile institucije potpisnice i ne ometaju njihovu primjenu.

-----

Ako želite obavijestiti Tajništvo o povredi kodeksa koju je počinio registrirani subjekt, ispunite obrazac na internetskoj stranici za pritužbe.