Põhisisu juurde
Läbipaistvusregister

Viited õigusaktidele ja andmekaitse

Käitumisjuhend

Selleks et taotleja registreeritaks läbipaistvusregistris, peab ta oma huvide esindamisel ELi institutsioonides järgima teatavaid eetika- ja käitumispõhimõtteid.

Need põhimõtted on sätestatud institutsioonidevahelisele kokkuleppele lisatud käitumisjuhendis ja nende kokkuvõte on esitatud allpool.

-----

Registreeritud peavad:

a) suhetes mis tahes ELi institutsiooniga teatama alati oma nime ja registreerimisnumbri ning organisatsiooni(d), kelle heaks nad töötavad või keda esindavad;

b) teatama huvidest või edendatavatest eesmärkidest ja esitama esindatavate klientide või liikmete andmed, ning asjakohasel juhul nende registreerimisnumbri;

c) mitte hankima ega üritama hankida teavet või otsuseid ebaausal teel või põhjendamatu surve, sobimatu käitumise või solvava väljendusviisiga;

d) mitte kuritarvitama oma registreeringut ärilise kasu saamiseks, moonutama selle mõju ega omistama sellele vale tähendust;

e) mitte kahjustama registri mainet või tekitama kahju ELi institutsioonidele ega kasutama nende logosid ilma selgesõnalise loata;

f) tagama, et teave, mida nad esitavad registreerimisel, on täielik, ajakohastatud ja õige ega ole eksitav, ning nõustuma selle teabe avalikustamisega;

g) järgima liidu institutsioonide kehtestatud asjakohaseid reegleid, juhendeid ja häid juhtimistavasid;

h) mitte õhutama Euroopa Parlamendi liikmeid, komisjoni liikmeid ega ELi institutsioonide töötajaid rikkuma nende suhtes kohaldatavaid käitumisreegleid ja -norme;

i) võttes tööle endisi Euroopa Parlamendi liikmeid, komisjoni liikmeid või ELi institutsioonide töötajaid, võtma igakülgselt arvesse nende kohta pärast institutsioonist lahkumist kohaldatavaid konfidentsiaalsusnõudeid ja reegleid, et vältida huvide konflikti;

j) kliendi ja vahendaja suhte puhul:

     i) tagama, et kõik sellise suhte osalised kantakse registrisse;

     ii) tagama, et suhte kohta avaldatakse asjakohane teave;

k) tagama, et kui nad annavad teatavaid ülesandeid edasi kolmandatele isikutele, kes ise ei ole registreeritud, järgivad sellised isikud eetikanorme, mis on samaväärsed registreeritute suhtes kohaldatavate normidega;

l) esitama sekretariaadile taotluse korral toetava materjali, mis tõendab nende vastavust registrisse kandmise nõuetele ja esitatud teabe õigsust, ning tegema sekretariaadiga lojaalset ja konstruktiivset koostööd;

m) nõustuma sellega, et nende suhtes võidakse kohaldada III lisas sätestatud uurimismenetlusi ja muid meetmeid;

n) võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, et kõiki nende töötajaid, kes tegelevad huvide esindamisega seotud tegevusega, teavitatakse nende kohustusest järgida käesolevat käitumisjuhendit;

o) teavitama kliente või liikmeid, keda nad esindavad, nende kui registreeritute kohustusest järgida käesolevat käitumisjuhendit; 

p) järgima allakirjutanud institutsioonide kehtestatud spetsiifilisi juurdepääsu- ja turvareegleid ja -korda ning vältima nende täitmise takistamist.

-----

Sekretariaadi teavitamiseks käitumisjuhendi rikkumisest kasutage kaebuste lehel olevat vormi.

Andmekaitse