Přejít na hlavní obsah
Rejstřík transparentnost

Odkazy na právní předpisy a ochrana údajů

Kodex chování

Do rejstříku transparentnosti mohou být zapsáni pouze žadatelé, kteří se při zastupování zájmových skupin v orgánech EU řídí určitými etickými zásadami a zásadami chování.

Tyto zásady jsou stanoveny v kodexu chování, který tvoří přílohu k interinstitucionální dohodě. Přehled těchto zásad uvádíme níže.

-----

Zapsané subjekty musí dodržovat tyto zásady:

a) v interakci s kterýmkoli orgánem EU se vždy identifikují jménem a registračním číslem a uvedou, pro kterou organizaci (organizace) pracují nebo kterou zastupují

b) uvedou zájmy a cíle, které prosazují, a klienty nebo členy, které zastupují, případně také registrační číslo těchto klientů nebo členů

c) nezískávají ani se nesnaží získat informace či dosáhnout jakýchkoli rozhodnutí nekalým způsobem či využitím neoprávněného tlaku, nevhodného chování či urážlivého vyjadřování

d) nezneužívají svůj zápis v rejstříku pro obchodní zisk ani nepřekrucují či nezkreslují své postavení v souvislosti se zápisem v rejstříku

e) nepoškozují pověst rejstříku ani nepůsobí újmu orgánům Unie, ani nevyužívají jejich loga, aniž by jim to bylo výslovně povoleno

f) zajistí, aby informace, které poskytují při zápisu do rejstříku, byly úplné, aktuální, přesné a nezavádějící, a souhlasí s jejich zveřejněním

g) dodržují příslušná pravidla, kodexy a pokyny stanovené orgány EU

h) nenutí poslance EP, komisaře ani zaměstnance orgánů EU, aby jednali v rozporu s pravidly a normami chování, které se na ně vztahují

i) pokud zaměstnávají bývalé poslance EP, komisaře nebo zaměstnance orgánů EU, dodržují požadavky na důvěrnost a pravidla, jimiž jsou tito vázáni po odchodu z funkce daného orgánu EU, aby se tak zabránilo střetu zájmů.

j) pokud jsou zapojeny do vztahu mezi klientem a prostředníkem:

     i) zajistí, aby byly v rejstříku zapsány všechny strany

     ii) zajistí, aby byly příslušné informace o tomto vztahu zveřejněny

k) pokud zadávají některé úkoly zastupování třetím stranám, které nejsou registrovány, zajistí, aby se tyto řídily etickými normami, jež jsou rovnocenné těm, které se vztahují na subjekty zapsané v rejstříku transparentnosti.

l) předloží sekretariátu na vyžádání podklady prokazující jejich způsobilost a správnost poskytnutých informací a spolupracují se sekretariátem loajálním a konstruktivním způsobem

m) berou na vědomí, že mohou být prošetřovány a případně na ně mohou být uplatněna opatření stanovená v příloze III

n) zajistí, aby byli všichni jejich zaměstnanci podílející se na vykonávání dotčených činností informováni o tom, že mají povinnost tento kodex chování dodržovat

o) informují klienty nebo členy, které zastupují, o jejich závazku dodržovat tento kodex 

p) dodržují specifická pravidla a podmínky týkající se vstupu a bezpečnosti stanovená signatářskými orgány a nijak nebrání jejich provádění.

-----

Chcete-li sekretariát uvědomit o případu porušení kodexu ze strany subjektu zapsaného v rejstříku, použijte k tomu formulář na stránce pro podávání stížností.

Ochrana údajů