Siirry pääsisältöön
Avoimuusrekisteri

Lainsäädäntö ja tietosuoja

Hyvä edunvalvontatapa

Avoimuusrekisteriin rekisteröityvien on noudatettava tiettyjä eettisiä periaatteita ja toimintasääntöjä harjoittaessaan edunvalvontaa EU:n toimielimissä.

Hyvä edunvalvontatapa määritellään toimielinten sopimuksen liitteessä I ja esitetään pääpiirteissään tällä sivulla.

-----

Rekisteröityneiden on

a) aina ollessaan yhteydessä EU:n toimielimiin ilmoitettava nimensä ja rekisterinumeronsa sekä organisaatio(t), jonka/joiden nimissä tai edustajana ne toimivat

b) ilmoitettava valvomansa edut tai edistämänsä tavoitteet sekä edustamansa asiakkaat tai jäsenet ja näiden rekisterinumerot, jos ne ovat rekisteröityneet avoimuusrekisteriin

c) pidättäydyttävä hankkimasta tai yrittämästä hankkia tietoja tai saada aikaan päätöksiä painostamalla, epärehellisin tai asiattomin keinoin tai käyttämällä loukkaavaa kieltä

d) pidättäydyttävä käyttämästä rekisteröitymistään väärin kaupallisen hyödyn saamiseksi tai vääristämästä rekisteröitymisen vaikutusta tai antamasta siitä väärää vaikutelmaa

e) pidättäydyttävä vahingoittamasta rekisterin mainetta tai EU:n toimielimiä tai käyttämästä näiden tunnuksia ilman nimenomaista lupaa

f) varmistettava, että rekisteröitymisen yhteydessä annettavat tiedot ovat kattavia, ajantasaisia ja oikeita ja että ne eivät ole harhaanjohtavia, ja suostuttava siihen, että kyseiset tiedot ovat julkisia

g) noudatettava EU:n toimielinten määrittelemiä sääntöjä, tapoja ja ohjeita

h) pidättäydyttävä houkuttelemasta Euroopan parlamentin tai komission jäseniä tai EU:n toimielinten henkilöstöä toimimaan vastoin heihin sovellettavia toimintasääntöjä

i) palkatessaan entisiä Euroopan parlamentin tai komission jäseniä tai EU:n toimielinten entistä henkilöstöä kunnioitettava näihin toimielimestä lähdön jälkeen sovellettavia salassapitovaatimuksia ja -sääntöjä eturistiriitojen välttämiseksi

j) jos ne ovat asiakas–välittäjä-suhteessa:

     i) varmistettava, että kaikki suhteen osapuolet ovat rekisteröityneet

     ii) varmistettava, että suhdetta koskevat olennaiset tiedot julkaistaan

k) ulkoistaessaan tiettyjä edunvalvontatehtäviä kolmansille osapuolille, jotka eivät ole rekisteröityneet, varmistettava, että nämä osapuolet noudattavat vähintään yhtä tiukkoja eettisiä vaatimuksia kuin rekisteröityneet

l) esitettävä pyydettäessä sihteeristölle todentavaa aineistoa, joka osoittaa niiden rekisteröintikelpoisuuden ja ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden, ja tehtävä vilpitöntä ja rakentavaa yhteistyötä sihteeristön kanssa

m) myönnyttävä siihen, että niihin voidaan soveltaa tutkimusmenettelyjä ja tarvittaessa toimielinten sopimuksen liitteessä III esitettyjä toimenpiteitä

n) varmistettava, että niiden työntekijät, jotka harjoittavat edunvalvontatoimintaa, ovat tietoisia siitä, että he ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää edunvalvontatapaa

o) ilmoitettava edustamilleen rekisteröidyille sitoumuksestaan noudattaa hyvää edunvalvontatapaa 

p) noudatettava toimielinten sopimuksen allekirjoittaneiden toimielinten kulkulupa- ja turvallisuussääntöjä ja -järjestelyjä ja vältettävä estämästä niiden täytäntöönpanoa millään tavalla.

-----

Jos huomaat, että jokin avoimuusrekisteriin rekisteröitynyt taho ei noudata hyvää edunvalvontatapaa, ilmoita asiasta rekisterin sihteeristölle Valitukset-sivun lomakkeella.

Tietosuoja

Yleisluonteiset julkaisut8. kesäkuuta 2023
YHTEINEN TIETOSUOJASELOSTE – AVOIMUUSREKISTERI